راست کوک؛ حبیب نوشت؛ TED

للباقی

 

رسماً می دویدم تا سر ساعت برسم. ربع ساعتی از ده گذشته بود که به آمفی تئاتر رسیدم.

-        می توان آن را از شعبه های علم ریاضی دانست.

انتهای سالن کنار صندلی های ورودی جای خالی ای را پیدا کردم و نشستم. به خاطر دویدن، عرق روی پیشانیم نشسته بود. کیف و شال گردنم را روی صندلی سمت راستیم که دست بر قضا خالی بود! گذاشتم.

-        بی گمان یکی از زبان های کتاب طبیعت، ریاضی ست.

محمد من را دید و به طرفم آمد. کیف و شال گردنم را برداشتم تا کنارم بنشیند؛ به یک بوسه روی شانه اش اکتفا کردم. اتیکت دور گردنش نشان می داد که از بچه های دست اندرکار ست.

-        پس می توان ادعا نمود که موسیقی، با هارمونی طبیعت ارتباط تنگاتنگی دارد.

رو کردم به محمد و آرام و با تعجب پرسیدم ارائه کننده اصلی ایشان ست؟! محمد لبخندی زد و سری تکان داد و در گوشم گفت اگر بلا اشکال باشد!

هوای سالن رو به سردی می زد؛ سکوت محض جمعیت، بیشتر احساس سرما را به درونم سرازیر می کرد. شال را دور گردنم انداختم.

-        علم به گرسنگی یا تشنگی، نیازمند برهان و دلیل نیست؛ به عبارتی از جنس علم حضوری اند. ادراک موسیقی نیز از همین جنس علم حضوری ست.

چند سوال و نکته همین ابتدای بحثش در ذهنم به وجود آمده بود؛ دفترم را درآوردم و شروع کردم به نکته برداری و نوشتن سوال هایم. هم بحث هایش برایم جذاب بود هم ظاهر و تیپ متفاوتش که توقع نداشتم!

-        موسیقی ابتدا با حس سامعه ادراک و پس از این به وسیله قوه وهم، صورت سازی می شود. باید وهم را برزخی میان حس و عقل دانست که صورت های عاطفی را از موسیقی می سازد و به این ترتیب احساسات و عواطف انسانی را برمی انگیزد.

از محمد پرسیدم رشته این خانم چیست؟! سال پایینی خودت است! جوابش دادم چه طور اصلاً او را ندیده ام؟ لبی به نشانه نمی دانم برچید! فامیلیش چیست؟! چند برگه آچهار درون دستش را ورق زد و گفت: فوزیه صداقت.

تا اسم فوزیه را شنیدم انگار برق سه فاز مرا گرفته باشد، خشک شدم؛ مگر می شناسیش؟! ابرویی بالا انداختم و سرم را پایین. در دلم شور افتاد؛ این همان فوزیه ای ست که در موسسه، آن طور شورانگیز سه تار می زد؟ این فوزیه با این تیپ و ظاهر همان فوزیه ست؟! از موسیقی به دنبال چیست؟ او هم مثل من فکر می کند؟ او هم مثل من دیوانه ست؟ مثل این که دستی، دلم را زیر و رو کند و باز به هم بزند و باز به هم بزند حالم تغییر می کرد؛ جاذبه ای سرم را بالا می کشید تا یک بار دیگر نگاهش کنم اما دیگر احساس گناه می کردم نگاهش کنم؛ موافق جاذبه زمین، سرم بر روی نوشته های دفترم خیره کرده بودم.

+ گاهی به اجبار می روی؛ گاهی به اختیار. گاهی هم چیزی میانه این دو؛ شاید به جاذبه می روی ...

نمی دانستم چه می نویسم؛ اصلاً نمی دانستم چرا حالم عوض شده است؛ به خودم تشر می زدم دل آدمی ممکن ست گاهی بلرزد چرا احساس گناه میکنی؛ اما باز به خودم تشر می زدم که دلم اسیر نفس ست و گرنه چرا باید بی دلیل بلرزد! دلیل می آوردم که به خاطر موضوعات مشترک ست شاید! باز چیزی از درون سرزنشم می کرد... . به عرق نشسته بودم؛ شالم را در آوردم و دفترم را بستم.

-        اما سوال این جاست آیا موسیقی می تواند کثرات عالم ماده را برای راحل مسیر حق، به وحدت برساند؟

راحل... راحل... راحل...

 همان طور که سرم پایین بود کلمه راحل را با خودم تکرار کردم.

 و انّ الراحل الیک قریب المسافه.

گرمایی از درونم می جوشید؛ نمی توانستم دیگر بنشینم؛ بی آن که به محمد چیزی بگویم از جایم کنده شدم و از سالن خارج شدم.

هوای بیرون را تا توانستم درون ریه هایم جا دادم؛ یاد آن صدای غیرمادی سه تاری افتادم که فوزیه می نواخت.

پرنده ای آن طرف تر بالش را در نسیم خنکی که می وزید، رها کرده بود و بی خیال ماهیت موسیقی و جاذبه، در بی کرانگی آسمان می چرخید؛ یک آن احساس کردم چه قدر حالش را خوب می فهمم و به او چه قدر نزدیکم؛ لبخندی زدم و رفتم وضویی بگیرم که گرمای وجودم را بخواباند.

 

للحق    

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *