آموزش بافت ست کاموایی پسرانه

آموزش بافت ست کاموایی پسرانه بچه گانه

آموزش بافت ست کاموایی پسرانه

آموزش بافت ست کاموایی پسرانه

کاموای آبی روشن پشمی ۵۰۰ گرم یا ۵ کلاف ۱۰۰ گرمی میل شماره ۳ و میل گرد شماره ۳

۲۴ عدددکمه

بافت سرهمی قسمت جلو :

مانند پشت ببافید ولی گودی گردن را زمانی که بلندی حلقه آستین به اندازه ۵ سانتیمتر = ۲۰ رج رسید شروع کنید،
۹ دانه وسط را کور کنید و هر طرف را جداگانه کامل نمایید. در لبه داخلی یک رج در میان ، دو بار ۳ دانه ، یک بار ۲ دانه و دو بار ۱ دانه کور کنید؛ و زمانی که بلندی حلقه آستین به اندازه ۹ سانتیمتر = ۳۸ رج رسید روی ۱۳ دانه باقیمانده هر سر شانه برای سجاف ها کشباف ببافید و زمانی که سجاف را به اندازه ۱ سانتیمتر بافتید ، ۱ جا دکمه ببافید، دانه های ۶ و ۷ را با هم ببافید و ۱ ژته بزنید، و زمانی که سجاف به اندازه ۲ سانتیمتر بافته شد کور کنید.

آموزش بافت ست کاموایی پسرانه

بافت سرهمی قسمت پشت :

۲۵ دانه برای پای راست سر بگیرید و ۲ سانتیمتر کشباف ببافید ، در آخرین رج برگشت ( پشت کار ) ۱۸ دانه بطور یکسان سر تا سر رج اضافه کنید …. دانه هایتان باید برابر با ۴۳ دانه شود…
به این ترتیب ادامه دهید :
رج اول : ۱ دانه کناری – ۴ دانه از زیر – ۱ دانه از رو – ۷ دانه از زیر – ۱ دانه از رو – ۷ دانه از زیر – ۱ دانه از رو – ۷ دانه از زیر – ۱ دانه از رو – ۷ دانه از زیر – ۱ دانه از رو – ۵ دانه از زیر
رج دوم : ۱ دانه کناری – ۴ دانه از رو – ۱ دانه از زیر – ۷ دانه از رو – ۱ دانه از زیر – ۷ دانه از رو – ۱ دانه از زیر – ۷ دانه از رو – ۱ دانه از زیر – ۷ دانه از رو – ۱ دانه از زیر- ۵ دانه از رو
رج سوم : ۱ دانه کناری – ۳ دانه از زیر – ۳ دانه از رو – ۵ دانه از زیر – ۳ دانه از رو – ۵ دانه از زیر – ۳ دانه از رو – ۵ دانه از زیر – ۳ دانه از رو – ۵ دانه از زیر – ۳ دانه از رو – ۴ دانه از زیر
رج چهارم : ۱ دانه کناری – ۳ دانه از رو – ۳ دانه از زیر – ۵ دانه از رو – ۳ دانه از زیر – ۵ دانه از رو – ۳ دانه از زیر – ۵ دانه از رو – ۳ دانه از زیر – ۵ دانه از رو – ۳ دانه از زیر – ۴ دانه از رو
رج پنجم : مانند رج اول
رج ششم : مانند رج دوم
رج هفتم : همه از زیر – در آخر رج یک دانه اضافه کنید
رج هشتم : همه از رو
رج نهم : همه از زیر
رج دهم : همه از رو
رج یازدهم : همه از زیر
رج دوازدهم : همه از رو
رج سیزدهم : ۱ دانه کناری – ۱ دانه از رو – ۷ دانه از زیر – ۱ دانه از رو – ۷ دانه از زیر -۱ دانه از رو – ۷ دانه از زیر -۱ دانه از رو – ۷ دانه از زیر – ۱ دانه از رو – ۷ دانه از زیر – ۱ دانه از رو – ۲ دانه از زیر
رج چهاردهم : ۱ دانه کناری – ۱ دانه از رو – ۱ دانه از زیر – ۷ دانه از رو – ۱ دانه از زیر – ۷ دانه از رو -۱ دانه از زیر – ۷ دانه از رو -۱ دانه از زیر – ۷ دانه از رو – ۱ دانه از زیر – ۷ دانه از رو – ۱ دانه از زیر – ۱ دانه از رو
رج پانزدهم : ۱ دانه کناری – ۲ دانه از رو – ۵ دانه از زیر – ۳ دانه از رو – ۵ دانه زیر – ۳ دانه از رو – ۵ دانه زیر – ۳ دانه از رو – ۵ دانه از زیر – ۳ دانه از رو – ۵ دانه از زیر – ۳ دانه از رو – ۱ دانه از زیر
رج شانزدهم : ۱ دانه کناری – ۳ دانه از زیر – ۵ دانه از رو – ۳ دانه از زیر – ۵ دانه رو – ۳ دانه از زیر – ۵ دانه رو – ۳ دانه از زیر – ۵ دانه از رو – ۳ دانه از زیر – ۵ دانه از رو – ۳ دانه از زیر
رج هفدهم : مانند رج سیردهم
رج هجدهم : مانند رج چهاردهم

رج نوزدهم : همه از زیر
رج بیستم : همه از رو
رج بیست و یکم : همه از زیر
رج بیست و دوم : همه از رو
رج بیست و سوم : همه از زیر – در آخر رج یک دانه اضافه کنید
رج بیست و چهارم : همه از رو
رج بیست و پنجم : ۱ دانه کناری – ۴ دانه از زیر – ۱ دانه از رو – ۴ دانه از زیر – ۱ دانه از رو – ۴ دانه از زیر – ۱ دانه از رو – ۴ دانه از زیر – ۱ دانه از رو – ۴ دانه از زیر – ۱ دانه از رو – ۴ دانه از زیر – ۱ دانه از رو – ۴ دانه از زیر – ۱ دانه از رو – ۴ دانه از زیر – ۱ دانه از رو – ۴ دانه از زیر – ۱ دانه از رو – ۱ دانه از زیر

رج بیست و ششم : ۱ دانه کناری – ۱ دانه از زیر – ۴ دانه از رو – ۱ دانه از زیر – ۴ دانه از رو – ۱ دانه از زیر – ۴ دانه از رو – ۱ دانه از زیر – ۴ دانه از رو – ۱ دانه از رو – ۴ دانه از رو – ۱ دانه از زیر – ۴ دانه از رو – ۱ دانه از زیر – ۴ دانه از رو – ۱ دانه از زیر – ۴ دانه از رو – ۱ دانه از زیر – ۵ دانه از رو

رج بیست و هفتم : مانند رج سوم – دانه های اضافه شده را هم به ترتیب بقیه رج ادامه دهید
بقیه را به همین ترتیب ادامه دهید یعین طرحها باید هر شش رج تکرار شود و هر بار در بین طرح های قبلی …. و هر شش رج یک دانه به سمت چپ بافت اضافه گردد

آموزش بافت ست کاموایی پسرانه

تا هنگامی که تعداد دانه ها به ۵۵ دانه برسد و طول پا به اندازه ۱۸ سانتی متر بافته شود.
سپس برای فاق در همان لبه چپ بافتمان یک رج در میان یک بار ۴ دانه – یک بار سه دانه – دو بار دو دانه – و یک بار ۱ دانه کور کنید تاتعداد دانه ها به ۴۲ دانه برسد. و ۱۰ رج از بعد از فاق بافته باشید.به طول ۴ سانتی متر.
دانه ها را بدون کور کردن کنار بگذارید.
پای چپ : مانند پای راست ولی برعکس بافته میشود یعنی اضافه کردن را باید در لبه راست و کم کردن برای فاق را نیز در لبه راست انجام دهید.
سپس دانه های پای چپ و راست را با هم گرفته و یک تکه میکنید یعنی دانه هایی را که کنار گذاشته بودید به ابتدای میل اضافه میکنید ، طوری که قسمت فاق هر دو در وسط کار باشد و دانه آخر پای راست را با دانه اول پای چپ یکی میکنید که تعداد دانه ها در رج بعد کلا ۸۳ دانه خواهد بود. بافت را مانند قبل ادامه دهید .( طرحها تکرار شود ) وقتی که به اندازه ۱۸ سانتی متر از فاق بافته شد، در دو لبه کار برای حلقه آستین به این شکل دانه کم میکنیم ….
یک رج در میان در هر طرف ، یکبار ۴ دانه – یکبار ۳ دانه – دو بار ۲ دانه – سه بار ۱ دانه کورد کنید که تعداد دانه هایتان به ۵۵ دانه میرسد، بافت را بدون کم کردن ادامه میدهیم وقتی طول حلقه آستین به ۸ سانتیمتر رسید برای گودی گردن ۱۵ دانه وسط را کور کنید و هر طرف را جدا گانه کامل کنید، در لبه داخلی یک رج در میان ، یک بار ۲ دانه ، و دو بار ۱ دانه کور کنید. و زمانی که بلندی حلقه آستین به اندازه ۱۱ سانتیمتر رسید ۲ سانتیمتر کشباف روی ۱۳ دانه بافیمانده هر سر شانه برای سجاف ها ببافید و کور کنید.

آماده کردن و وصل نمودن :

درزهای اطراف را بدوزید ، لبه های حلقه آستین ها را به این ترتیب ببافید، در امتداد لبه ها هر حلقه آستین ۸۵ دانه بگیرید و ۲ سانتیمتر کشباف ببافید، و کور کنید.
مهم: زمانی که سجاف به اندازه یک سانتیمتر بافته شد در بالای لبه جلو یک جا دکمه باز کنید.
برای سجاف یقه پشت : در امتداد لبه پشت گردن ۵۵ دانه بگیرید و ۲ سانتیمتر کشباف ببافید و سپس کور کنید.
برای سجاف یقه جلو : در امتداد لبه جلوی گردن ۵۵ دانه بگیرید و ۱ سانتیمتر کشباف ببافید سپس در دو سر آن یک جا دکمه باز کنید و کشباف را ادامه دهید تا به اندازه ۲ سانتیمتر برسد و سپس کور کنید.
در امتداد هر یک از لبه های داخلی جلو پا، ۱۱۹ دانه بگیرید و ۲ سانتیمتر کشباف ببافید
در امتداد هر یک از لبه های داخلی پشت پا ، ۱۱۹ دانه بگیرید و ۱ سانتمتر کشباف ببافید، حال باید ۱۲ عدد جادکمه به این ترتیب باز کنید
۳ دانه را ببافید – ۲ دانه را یکی کنید – ۱ ژته – ۸ دانه را ببافید – ۲ دانه را با هم ببافید – ۱ دانه ژته – ۸ دانه را ببافید …. به همین ترتیب تا انتهای رج ادامه دهید.
دکمه ها را بر روی سرشانه و قسمت داخلی پاها بدوزید ………

نوشته آموزش بافت ست کاموایی پسرانه اولین بار در تی مدل - سایت تفریحی و گردشگری. پدیدار شد.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *