همه‌ی نوشته‌های پیشرو

مدل کت تک زنانه مجلسی ۹۴

مدل کت تک زنانه مجلسی 94

مدل کت تک زنانه مجلسی 94

مدل کت تک زنانه مجلسی 94

مدل کت تک زنانه مجلسی 94

مدل کت تک زنانه مجلسی 94

مدل کت تک زنانه مجلسی 94

مدل کت تک زنانه مجلسی 94

مدل کت تک زنانه مجلسی 94

مدل کت تک زنانه مجلسی 94

مدل کت تک زنانه مجلسی 94

مدل کت تک زنانه مجلسی 94

مدل کت تک زنانه مجلسی 94

مدل کت تک زنانه مجلسی 94

The post مدل کت تک زنانه مجلسی 94 appeared first on تی مدل , مدل لباس های جدید.

آموزش الگوی پایه دامن با ساسون برای کودکان با متد مولر

آموزش الگوی پایه دامن با ساسون برای کودکان با متد مولر

 

برای دختران در اندازه های 116 سانتیمتر تا 146 سانتیمتر (بلندی تمام قد)

الگوی این دامن در ناحیه کمر 1cm گشادتر از کمری است که به آن دوخته می شود و این 1cm به کمر دامن خود می خورد .

(نمونه اندازه 122 سانتیمتر) به جدول اندازه های استاندارد مراجعه شود .

جدول اندازه های استانداردآموزش الگوی پایه دامن با ساسون برای کودکان با متد مولر

طریقه رسم الگو :
مرحله 1 :
از نقطه 1 دو خط عمود بر هم رسم می کنیم .
2ـــ 1 : قد دامن
3ـــ 1 : بلندی باسن از کمر
نقاط 2 و 3 را به سمت راست گونیا کنید .
4ـــ 3 : 1/2 دور باست به اضافه 2/5 تا 3cm
نقطه 4 را به سمت پایین و بالا گونیا کنید و نقطه 5 را در خط کمر و نقطه 6 را در لب دامن نامگذاری کنید .
7ـــ 1 : 1/2 (5ـــ 1) نقطه 7 را به سمت پایین گونیا کنید . نقاط 8 و 9 بدست می آید این خط پهلو می باشد .

 

آموزش الگوی پایه دامن با ساسون برای کودکان با متد مولر

مرحله 2 :
10ــــ 1 : 1/2 دور کمر به اضافه 0/5 cm
فاصله (5ــ 10) : پهنای پنس های کمر در جلو و پشت
پنس های پهلو : 1/2 فاصله (5ـــ 10) + 0/5
باقیمانده فاصله (5ـــ10) برای پنس های جلو و پشت می باشد .
بطور مثال فاصله (10ـــ 5) در اینجا 7cm می باشد .
3/5
(7: 2) + 0/5 = 4cm عرض پنس های پهلو
4/2=2 cm عرض یک پنس پهلو
باقیمانده پنس را بین جلو و پشت تقسیم می کنیم , بطوریکه بیشترین مقدار آن برای پنس پشت باشد .
7-4=3 cm باقیمانده پنس
7ـــ 12 = 7ـــ 11 = پنس پهلو می باشد , باقیمانده پنس که در اینجا 3cm است 2cm آن برای پنس پشت و 1cm آن برای پنس جلو در نظر می گیریم .
14ــــ 11 = 13ـــ 12 = 0/75 cm
نقاط 14 و 13 را به نقاط 1 و 5 و نیز به نقطه 8 در پهلو با خطی منحنی وصل کنید .
15ـــ 5 = 1/2 (14ـــ 5) محل پنس پشت
عرض پنس پشت : 2cm و طول 8 تا 9cm
16 ـــ 13 : 1/3 (13ــــ 1) +1 cm محل پنس جلو
عرض پنس جلو : 1cm و طول 6 تا 7cm

توجه : نقاط 15 و 16 را با منحنی خط کمر گونیا کنید .

الگوی دامن با ساسون (دختران 116 سانتیمتر تا 146 سانتیمتر )

آموزش الگوی پایه دامن با ساسون برای کودکان با متد مولر

مرحله 3 :
الگوی جلو و پشت را از خط پهلو جدا کنید .
17ـــ 9 و 18 ــــ 9a در لب دامن = 2/5 تا 3 cm (فون پهلوی دامن)
از نقاط 17 و 18 0/25 cm بالا رفته و به نقطه 9 و 9a با خطی منحنی وصل کنید , تا افتادگی خط پهلو گرفته شود . نقاط 17 و 18 را نیز با خط کش به خط باسن متصل نمایید .

 

آموزش الگوی پایه دامن با ساسون برای کودکان با متد مولر

The post آموزش الگوی پایه دامن با ساسون برای کودکان با متد مولر appeared first on تی مدل , مدل لباس های جدید.

اشیا تزیینی منزل

جدیدترین اشیا تزیینی منزل فیروزه ای بسیار زیبا و شکیل

در انتخاب وسایل تزیینی برای منزل و هرچه زیباتر جلوه کردن وسایل تزیینی به نکات زیر دقت کنید

اشیا تزیینی منزل

همه وسایل را از یک جنس انتخاب نکنید، مگر بخواهید یک کلکسیون تشکیل دهید

اشیا تزیینی منزل

اشیا تزیینی منزل

با انتخاب ارتفاع مختلف برای اشیاء، وسایل بیشتر به چشم می‌آیند

اشیا تزیینی منزل

خانه را با وسایل خیلی زیاد شلوغ نکنید. 5-3 وسیله بیشتر از 10-7 تا شیئ خود را نشان می‌دهد

اشیا تزیینی منزل

وسایل کوچک را روی کتاب‌ها یا جعبه‌ها قرار دهید تا جای بیشتری داشته باشید

اشیا تزیینی منزل

اشیا تزیینی منزلسعی کنید تعداد اشیاء یک مجموعه فرد باشد

اشیا تزیینی منزل

اشیا تزیینی منزل

اشیا تزیینی منزل

اشیا تزیینی منزل

اشیا تزیینی منزل

اشیا تزیینی منزل

اشیا تزیینی منزل

The post اشیا تزیینی منزل appeared first on تی مدل , مدل لباس های جدید.

مدل جدید پیراهن دخترانه تابستان ۹۴ – ۲۰۱۵

مدل جدید پیراهن دخترانه تابستان ۹۴ – ۲۰۱۵

 مدل جدید پیراهن دخترانه تابستان 94 - 2015

مدل جدید پیراهن دخترانه تابستان ۹۴ – ۲۰۱۵

پیراهن دخترانه ۲۰۱۵

پیراهن دخترانه ۹۴

پیراهن دخترانه رنگ سال ۲۰۱۵ – ۹۴

 مدل جدید پیراهن دخترانه تابستان 94 - 2015

مدل جدید پیراهن دخترانه تابستان ۹۴ – ۲۰۱۵
پیراهن دخترانه ۲۰۱۵
پیراهن دخترانه ۹۴
پیراهن دخترانه رنگ سال ۲۰۱۵ – ۹۴

 مدل جدید پیراهن دخترانه تابستان 94 - 2015

مدل جدید پیراهن دخترانه تابستان ۹۴ – ۲۰۱۵
پیراهن دخترانه ۲۰۱۵
پیراهن دخترانه ۹۴
پیراهن دخترانه رنگ سال ۲۰۱۵ – ۹۴

 مدل جدید پیراهن دخترانه تابستان 94 - 2015

مدل جدید پیراهن دخترانه تابستان ۹۴ – ۲۰۱۵
پیراهن دخترانه ۲۰۱۵
پیراهن دخترانه ۹۴
پیراهن دخترانه رنگ سال ۲۰۱۵ – ۹۴

 مدل جدید پیراهن دخترانه تابستان 94 - 2015

مدل جدید پیراهن دخترانه تابستان ۹۴ – ۲۰۱۵
پیراهن دخترانه ۲۰۱۵
پیراهن دخترانه ۹۴
پیراهن دخترانه رنگ سال ۲۰۱۵ – ۹۴

 مدل جدید پیراهن دخترانه تابستان 94 - 2015

مدل جدید پیراهن دخترانه تابستان ۹۴ – ۲۰۱۵
پیراهن دخترانه ۲۰۱۵
پیراهن دخترانه ۹۴
پیراهن دخترانه رنگ سال ۲۰۱۵ – ۹۴

 مدل جدید پیراهن دخترانه تابستان 94 - 2015

مدل جدید پیراهن دخترانه تابستان ۹۴ – ۲۰۱۵
پیراهن دخترانه ۲۰۱۵
پیراهن دخترانه ۹۴
پیراهن دخترانه رنگ سال ۲۰۱۵ – ۹۴

 مدل جدید پیراهن دخترانه تابستان 94 - 2015

مدل جدید پیراهن دخترانه تابستان ۹۴ – ۲۰۱۵
پیراهن دخترانه ۲۰۱۵
پیراهن دخترانه ۹۴
پیراهن دخترانه رنگ سال ۲۰۱۵ – ۹۴

 مدل جدید پیراهن دخترانه تابستان 94 - 2015

مدل جدید پیراهن دخترانه تابستان ۹۴ – ۲۰۱۵
پیراهن دخترانه ۲۰۱۵
پیراهن دخترانه ۹۴
پیراهن دخترانه رنگ سال ۲۰۱۵ – ۹۴

4242 (10)

مدل جدید پیراهن دخترانه تابستان ۹۴ – ۲۰۱۵
پیراهن دخترانه ۲۰۱۵
پیراهن دخترانه ۹۴
پیراهن دخترانه رنگ سال ۲۰۱۵ – ۹۴

4242 (11)

مدل جدید پیراهن دخترانه تابستان ۹۴ – ۲۰۱۵
پیراهن دخترانه ۲۰۱۵
پیراهن دخترانه ۹۴
پیراهن دخترانه رنگ سال ۲۰۱۵ – ۹۴

 مدل جدید پیراهن دخترانه تابستان 94 - 2015

مدل جدید پیراهن دخترانه تابستان ۹۴ – ۲۰۱۵
پیراهن دخترانه ۲۰۱۵
پیراهن دخترانه ۹۴
پیراهن دخترانه رنگ سال ۲۰۱۵ – ۹۴

4242 (13)

مدل جدید پیراهن دخترانه تابستان ۹۴ – ۲۰۱۵
پیراهن دخترانه ۲۰۱۵
پیراهن دخترانه ۹۴
پیراهن دخترانه رنگ سال ۲۰۱۵ – ۹۴

نوشته مدل جدید پیراهن دخترانه تابستان ۹۴ – ۲۰۱۵ اولین بار در مدل 2015 ,مدل 94 , رنگ سال 2015 ,رنگ سال 94 پدیدار شد.

مدل لباس و پیراهن دخترانه تابستان ۲۰۱۵ – ۹۴

مدل لباس و پیراهن دخترانه تابستان ۲۰۱۵ – ۹۴

Model - wear - and - Shirts - Girls - Summer - 2015-94 (6)

مدل پیراهن دخترانه مخصوص تابستانی ۲۰۱۵

Model - wear - and - Shirts - Girls - Summer - 2015-94 (7)

مدل پیراهن و لباس های زنانه ۲۰۱۵

Model - wear - and - Shirts - Girls - Summer - 2015-94 (8)

مدل پیراهن دخترانه تابستان ۲۰۱۵

Model - wear - and - Shirts - Girls - Summer - 2015-94 (9)

مدل لباس، مدل مانتو،لباس مجلسی

Model - wear - and - Shirts - Girls - Summer - 2015-94 (10)

جدیدترین مدل لباس بهاره دخترانه زنانه ۲۰۱۵ – ۹۴

Model - wear - and - Shirts - Girls - Summer - 2015-94 (11)

مدل های شیک پیراهن تابستانی زنانه و دخترانه

Model - wear - and - Shirts - Girls - Summer - 2015-94 (12)

مدل های شیک پیراهن تابستانی زنانه و دخترانه ۲۰۱۵

Model - wear - and - Shirts - Girls - Summer - 2015-94 (13)

مدل های شیک پیراهن تابستانی زنانه و دخترانه ۹۴

Model - wear - and - Shirts - Girls - Summer - 2015-94 (1)

مدل پیراهن کوتاه تابستانی سال ۹۴ بسیار شیک و مدرن ۲۰۱۵

Model - wear - and - Shirts - Girls - Summer - 2015-94 (2)

مدل پیراهن کوتاه تابستانی سال ۹۴ بسیار شیک و مدرن ۹۴

Model - wear - and - Shirts - Girls - Summer - 2015-94 (3)

لباس های شیک بهار و تابستان دخترانه ۲۰۱۵

Model - wear - and - Shirts - Girls - Summer - 2015-94 (4)

مدل پیراهن دخترانه مخصوص تابستانی ۲۰۱۵

Model - wear - and - Shirts - Girls - Summer - 2015-94 (5)

مدل پیراهن دخترانه مخصوص تابستانی ۹۴

نوشته مدل لباس و پیراهن دخترانه تابستان ۲۰۱۵ – ۹۴ اولین بار در مدل 2015 ,مدل 94 , رنگ سال 2015 ,رنگ سال 94 پدیدار شد.

شیک ترین مدل لباس های شب ۲۰۱۵ – ۹۴

شیک ترین مدل لباس های شب ۲۰۱۵ – ۹۴

The most stylish - model - gown - 2015-94 (16)

شیکترین مدل لباس مجلسی دخترانه و زنانه سال ۲۰۱۵

The most stylish - model - gown - 2015-94 (17)

شیکترین مدل لباس مجلسی دخترانه و زنانه سال ۹۴

The most stylish - model - gown - 2015-94 (18)

شیک ترین مدل های لباس شب مجلسی ۹۴

The most stylish - model - gown - 2015-94 (1)

شیک ترین مدل های لباس شب مجلسی ۲۰۱۵

The most stylish - model - gown - 2015-94 (2)

جدیدترین و شیکترین مدل لباس های مجلسی ۹۴ ۲۰۱۵

The most stylish - model - gown - 2015-94 (3)

شیک ترین لباس های شب ۲۰۱۵

The most stylish - model - gown - 2015-94 (4)

شیک ترین لباس های شب ۹۴

The most stylish - model - gown - 2015-94 (5)

گالری عکس های مدل لباس زنانه و دخترانه جدید ، مجلسی و شب ۹۴

The most stylish - model - gown - 2015-94 (6)

شیک ترین لباس های شب 

The most stylish - model - gown - 2015-94 (7)

گالری عکس های مدل لباس زنانه و دخترانه جدید ، مجلسی و شب 

The most stylish - model - gown - 2015-94 (8)

گالری عکس های مدل لباس زنانه و دخترانه جدید 

The most stylish - model - gown - 2015-94 (9)

گالری عکس های مدل لباس زنانه و دخترانه جدید ۲۰۱۵

The most stylish - model - gown - 2015-94 (10)

گالری عکس های مدل لباس زنانه و دخترانه جدید ۹۴

The most stylish - model - gown - 2015-94 (11)

عکس جدیدترین مدل لباس نامزدی اروپایی ۲۰۱۵

The most stylish - model - gown - 2015-94 (12)

عکس جدیدترین مدل لباس نامزدی اروپایی ۹۴

The most stylish - model - gown - 2015-94 (13)

عکس مدل لباس نامزدی اروپایی

The most stylish - model - gown - 2015-94 (14)

مدل لباس شب . مجلسی .۲۰۱۵

The most stylish - model - gown - 2015-94 (15)

مدل لباس شب . مجلسی 

نوشته شیک ترین مدل لباس های شب ۲۰۱۵ – ۹۴ اولین بار در مدل 2015 ,مدل 94 , رنگ سال 2015 ,رنگ سال 94 پدیدار شد.

مدل مو زنانه + مد مو مجلسی ۲۰۱۵ – ۹۴

مدل مو زنانه + مد مو مجلسی ۲۰۱۵ – ۹۴

Modern wedding hairstyle rear view isolated on white

مدل مو,مدل مو۲۰۱۵ ,مدل مو ۹۴,وجدیدترین مدل مو,مدل موی عروس,مدل مو

Model - Hair - women - fashion - hair - chamber - 2015-94 (4)

مدل ۲۰۱۵ ,مدل ۹۴ , رنگ سال ۲۰۱۵ ,رنگ سال

Model - Hair - women - fashion - hair - chamber - 2015-94 (5)

انواع مدل مو های مجلسی جدید دخترانه و زنانه ۲۰۱۵

Model - Hair - women - fashion - hair - chamber - 2015-94 (6)

عکس هایی از مجموعه جدیدترین مدل موهای زنانه

Model - Hair - women - fashion - hair - chamber - 2015-94 (7)

عکس هایی از مجموعه جدیدترین مدل موهای زنانه

Model - Hair - women - fashion - hair - chamber - 2015-94 (8)

مدل مو و رنگ موی زنانه

Model - Hair - women - fashion - hair - chamber - 2015-94 (1)

مدل مو و رنگ موی زنانه ۲۰۱۵

Model - Hair - women - fashion - hair - chamber - 2015-94 (1)

آرایش موها،مدل مو،رنگ مو،مدل مو مردانه،مدل مو زنانه

Model - Hair - women - fashion - hair - chamber - 2015-94 (2)

جدیدترین مدل مو و رنگ موی زنانه سال

نوشته مدل مو زنانه + مد مو مجلسی ۲۰۱۵ – ۹۴ اولین بار در مدل 2015 ,مدل 94 , رنگ سال 2015 ,رنگ سال 94 پدیدار شد.

آرایش تابستان + مدل آرایش ۲۰۱۵ – ۹۴

آرایش تابستان + مدل آرایش ۲۰۱۵ – ۹۴

Makeup - summer - Models - make-up - 2015-94 (9)

مدل آرایش ۲۰۱۵ – ۹۴

Makeup - summer - Models - make-up - 2015-94 (10)

مدل آرایش ۲۰۱۵ – ۹۴

Makeup - summer - Models - make-up - 2015-94 (11)

مدل آرایش ۲۰۱۵ – ۹۴

Makeup - summer - Models - make-up - 2015-94 (1)

مدل آرایش ۲۰۱۵ – ۹۴

Makeup - summer - Models - make-up - 2015-94 (2)

مدل آرایش ۲۰۱۵ – ۹۴

Makeup - summer - Models - make-up - 2015-94 (3)

مدل آرایش ۲۰۱۵ – ۹۴ Makeup - summer - Models - make-up - 2015-94 (4)

مدل آرایش ۲۰۱۵ – ۹۴

Makeup - summer - Models - make-up - 2015-94 (5)

مدل آرایش ۲۰۱۵ – ۹۴ Makeup - summer - Models - make-up - 2015-94 (6)

مدل آرایش ۲۰۱۵ – ۹۴

Makeup - summer - Models - make-up - 2015-94 (7)

مدل آرایش ۲۰۱۵ – ۹۴

Makeup - summer - Models - make-up - 2015-94 (8)

مدل آرایش ۲۰۱۵ – ۹۴

نوشته آرایش تابستان + مدل آرایش ۲۰۱۵ – ۹۴ اولین بار در مدل 2015 ,مدل 94 , رنگ سال 2015 ,رنگ سال 94 پدیدار شد.

مدل مانتو زنونه تابستونه ۲۰۱۵ – ۹۴

مدل مانتو زنونه تابستونه ۲۰۱۵ – ۹۴

Model - coats - women - summer - 2015-94 (4)

مدل مانتو تابستان جدید ۹۴ دخترانه عکس مانتو تابستانی ۲۰۱۵ – ۹۴

Model - coats - women - summer - 2015-94 (5)

جدیدترین مدل مانتو زنانه شیک سال ۲۰۱۵ – ۹۴

Model - coats - women - summer - 2015-94 (6)

جدیدترین مدل مانتو کتی زنانه دخترانه مجلسی کوتاه سال ۲۰۱۵

Model - coats - women - summer - 2015-94 (7)

مدل مانتو کوتاه مجلسی اسپرت تابستانی ۹۴ مانتو کوتاه شیک

Model - coats - women - summer - 2015-94 (8)

مدل مانتو تابستانی ۹۴، مانتو تابستانی، مانتو تابستانی

Model - coats - women - summer - 2015-94 (9)

مدل مانتو تابستانی ۹۴، مانتو تابستانی، مانتو تابستانی

Model - coats - women - summer - 2015-94 (1)

مدل مانتو تابستانه ۲۰۱۵

Model - coats - women - summer - 2015-94 (2)

مدل مانتو تابستانه ۹۴

Model - coats - women - summer - 2015-94 (3)

مدل های زیبا مانتو تابستانی ۲۰۱۵

نوشته مدل مانتو زنونه تابستونه ۲۰۱۵ – ۹۴ اولین بار در مدل 2015 ,مدل 94 , رنگ سال 2015 ,رنگ سال 94 پدیدار شد.