مجموعه اسامی ترکی پسرانه با حروف ج چ خ

در این مقاله به بررسی و معرفی مجموعه اسامی ترکی پسرانه با حروف ج – چ – خ می پردازیم. این نام های بسیار زیبا مورد استفاده برای فرزاندان پسر شما می باشد. همراه تی مدل باشید تا اسامی این نام ها را به همراه معانی آنها بررسی کنیم.

مجموعه اسامی ترکی پسرانه با حروف ج چ خ

اسامی ترکی پسرانه با حروف ج چ خ :

در این مقاله برای شما ۱۰ سری مختلف نام های پسرانه در زبان ترکی را آماده کرده ایم. این ۱۰ قسمت دارای ۲۰ نام ترکی با معنی و زیبا می باشند.

قسمت یکم اسامی ترکی پسرانه با حروف ج چ خ :

 1. جادای: (caday) نوعی غذا که داخل آن را با گردو پر کرده باشند.
 2. جایماز: (caymaz) انحراف ناپذیر. جسور. دلاور.
 3. *جوانشیر: (Cəvanşir) شیر جوان.
 4. جوْشار: (coşar) پرهیجان.
 5. جوْشغون: (coşğun) آتشین. پرشور. پرهیجان. جوشان. متلاطم. توفانی.
 6. جوْشقار: (coşqar) پرهیجان. آتشین.
 7. جوْشون: (coşun) زره.
 8. جومار: (Cumar) حمله ور. تکاور.
 9. جیحون: (ceyhun) خروشان.
 10. جیدان: (cıdan) تیز.
 11. چاپار: (Çapar) نامه رسان. قاصد. خبررسان. پیک. سوار. سواره. مرد زردفام. انسان خالدار با چشمهای سبز.
 12. چاپاشا: (Çapaşa) کوشش. تقلا.
 13. چاپال: (Çapal) جایی که برای درست کردن اجاق، کَنده باشند. ارمغان. پراکنده. مخلوط. زباله. ناخالص. ویرانه. ضعیف. ناعلاج.
 14. چاپالا: (Çapala) چارق.
 15. چاپان: (Çapan) سواری که چهارنعل می‌تازد. غارتگر. چپاولگر. لباس ژنده و پاره. پیک. قاصد. نامه. مکتوب. پرانرژی. کوشا. لباس کار. استاد. ماهر. پالتو. نخ قلاب ماهیگیر. مهاجم. جوان. فرز. چوپان. کف (زدن دست برای تشویق).
 16. چاپای: (Çapay) ماه نامدار.
 17. چاپدار: (Çapdar) اسبی که چهارنعل تازد.
 18. چاپرا: (Çapra) ابزار برش چرم در کفاشی.
 19. چاپراب: (Çaprab) تند. سریع.
 20. چاپراز: (Çapraz) حالتی در کُشتی که از زیر بغل طرف را بگیرند. خط متقاطع. غلط انداز. مبهوت. انگل. مخلوط گندم و جو. ناسازگار. برف آبدار.

قسمت دوم اسامی ترکی پسرانه :

 1. چاپراش: (Çapraş) درهم فرو رفته. پریشان. خالدار.
 2. چاپسال: (Çapsal) تند. تیز. کوشا.
 3. چاپلا: (Çapla) قلم دیوار کنی.
 4. چاپلان: (جان)(Çaplan) نوعی شاهین.
 5. چاپمان: (Çapman) باران. بارانی.
 6. چاپیل: (Çapıl) یغما. غصب. کفش.
 7. چاپین: (Çapın) تاراج. نوعی بیلچه کوچک. نوعی پاپوش چرمی که بر روی کفش پوشند. ستم. تاراج.
 8. چاتا: (Çata) ارتباط. دو رگه. کفش مخصوص به شکل راکت تنیس مناسب برای برف نوردی.
 9. چاتار: (Çatar) تقاطع. کافی.
 10. چاتارا: (Çatara) لاپایی. میان پاها.
 11. چاتاش: (Çataş) جنگ. وصول. تصادف.
 12. چاتال: (Çatal) چنگال دو شاخه. چوب دو شاخه. محل انشعاب رود یا راه و غیره. گاوآهن. خیش. لب چاک دار. چانه چاک دار. پیچیده. ابزار پنبه ریسی. رنگارنگ. دو رنگ. کلنگ دو سر. بست. میخ. دشوار. اندام. قواره. هیکل. دو رنگ. مقعد. شدید.
 13. چاتالا: (Çatala) چوب خط. حفر شده. بریده. چوب دو سر بهم آمده.
 14. چاتام: (Çatam) هِرَم.
 15. چاتان: (Çatan) سبد. سقف.
 16. چاتانا: (Çatana) قایق موتوری کوچک. مزاحم.
 17. چاتلا: (Çatla) چوبدستی.
 18. چاتماز: (Çatmaz) غیرکافی. نارسا.
 19. چاتیش: (Çatış) وصول. گلدوزی سرسری و نامرتب. رابطه خویشی دور. پیوستگی.
 20. چاچار: (Çaçar) مبارز. جنگاور.

قسمت سوم :

 1. چاچال: (Çaçal) برهنه.
 2. چاخمان: (Çaxman) آبی شیری.
 3. چاخین: (Çaxın) آذرخش.آتش. آبی چشم. خدای آتش در باور ترکان.
 4. چاراش: (Çaraş) کاربرد. استفاده. جای مخصوص جوشاندن بکمز.
 5. چارال: (Çaral) کم بازده.
 6. چاران: (Çaran) پیشنهاد. راهکار. راه حل. خاک نمدار.
 7. چارای: (Çaray) غذا. آذوقه. یدک.
 8. چارپان: (Çarpan) سبد کوچک کاه. ضرب شونده. جالب. گیرا.
 9. چارتان: (Çartan) قعر پرتگاه.
 10. چارلان: (Çarlan) آب روان شدید.
 11. چارمان: (Çarman) انسان خنده رو.
 12. چاشار: (Çaşar) مبهوت. سرگردان.
 13. چاشال: (Çaşal) استخوان چانه. مبهوت.
 14. چاشقار: (Çaşqar) سنگلاخی.
 15. چاشماز: (Çaşmaz) قطعی.
 16. چاشمای: (Çaşmay) عیناً. مطابق.
 17. چالاب: (Çalab) خداوند. آبدوغ خیار. نمود. جلوه.
 18. چالاپ: (Çalap) آتش.
 19. چالاپا: (Çalapa) باران پراکنده.
 20. چالات: (Çalat) بال. شاخه. قیمت. بهاء. عصاء. چاپلوس.

قسمت چهارم اسامی ترکی پسرانه با حروف ج چ خ :

 1. چالاتا: (Çalata) کسی که لباس را زود کهنه و پاره کند.
 2. چالار: (Çalar) متمایل به رنگ .. شباهت نزدیک. اختلاف جزیی (بین دو رنگ). زنگدار. شماطهدار. لهجه. تُن (صدا). نوع. جنس. جارو.
 3. چالاسین: (Çalasın) دلاور. برنده. قاطع.
 4. چالاش: (Çalaş) مزد. اجرت. برهنه. بدون زین. اتاق یا بنایی که با چوب درخت و کاه پوشانده شود. تلاش.
 5. چالاما: (Çalama) طناب یا زیور قیطانی روحانی شمن.
 6. چالامان: (Çalaman) تاب (بازی)
 7. چالان: (Çalan) زمینی سیاه که در آن علف نروید گویا که آنجا را سوزانده اند. زننده. نوازنده. خسته. برهنه. بدون زین.
 8. چالانتا: (Çalanta) بسیار نوازنده.
 9. چالبا: (Çalba) حلوا. مبارز. برعکس. محدود. همیار. صلیب. کودتا. ضربه. خدا.
 10. چالبات: (Çalbat) درگیری. جنگ.
 11. چالپا: (Çalpa) گِل آلود. پُشت. صلیب. آبدار. موضعی که آب افتاده، گل و خلاب شده باشد. کفش. شاخه. بی دست و پا.
 12. چالپاش: (Çalpaş) دعوا. چسبنده.
 13. چالپان: (Çalpan) گیرا. جالب.
 14. چالپانا: (Çalpana) همزن. کمربند قدیمی زنان.
 15. چالپاو: (Çalpav) گودال. اسب رمنده.
 16. چالپیر: (Çalpır) رنگارنگ.
 17. چالتا: (Çalta) دستار. قیمت. ارزش.
 18. چالتاش: (Çaltaş) جَلد. تیز. گلوله.
 19. چالچا: (Çalça) جوال. جای صخره زار در کوهها.
 20. چالچات: (Çalçat) قد. قامت. شکل.

قسمت پنجم نام های ترکی پسرانه :

 1. چالچار: (Çalçar) کسی که کج راه برود یا پاهایش به هم بگیرد.
 2. چالچال: (Çalçal) دوبهم زن.
 3. چالخار: (Çalxar) الک لرزان دستگاه بوجاری و هر چیز شبیه به آن. همزن. الک گندم پاک کنی در سیلو. مُسهل. مخلوط کن. مَشک.
 4. چالخام: (Çalxam) به اندازه یک بار به هم زدن (مَشک یا خیک). هیجان.
 5. چالخان: (Çalxan) جای خروشان رود. غیور. هیجانی.
 6. چالدابان: (Çaldaban) لافزن.
 7. چالدار: (Çaldar) درهم برهم (رنگ).
 8. چالقا: (Çalqa) ناودان. میدان جنگ. دیگ بو دادن ذرت.
 9. چالقاب: (Çalqab) موج. یکباره. نیمه.
 10. چالقات: (Çalqat) وجود. بدنه. دارای رنگ درهم برهم.
 11. چالقار: (Çalqar) گزنده. بزرگ. وسیع. پیر. قدیمی.
 12. چالقان: (Çalqan) ترب (گیاه). پیشرفت و یا حرکت زخم از جایی به جای دیگر. پریشان. بی دقت. پراکنده. غیور. کشتی جنگی. بستر سنگی و متمایل رود.
 13. چالقای: (Çalqay) انتهای بالهای پرنده. دور. بعید. هر چیزی که نه در کنار راه بلکه در جای بیراهه پیدا شود. غربال ذرت.
 14. چالمار: (Çalmar) چپر رو باز.
 15. چالمان: (Çalman) دیوار. برجسته. بسیار. زننده. گزنده. چپر از ترکه های ظریف.
 16. چالیب: (Çalıb) بت. صنم.
 17. چالیت: (Çalıt) سنجاب. سریع. کوشا.
 18. چالیر: (Çalır) کج. خمیده.
 19. چالیش: (Çalış) زد و خورد. جنگ و جدال. کوشش. غیرت. مبارزه.
 20. چالیم: (Çalım) مخلوط. خودنمایی. دریبل (در فوتبال و ..). سرقت. قابلیت. توانایی. هوای سنگین. زمان. فرصت. اخلاق. رفتار. شباهت. ژست. ادا. لبه شمشیر. لبه تیغ. تقلید.

قسمت ششم :

 1. چالیمان: (Çalıman) شیک.
 2. چالین: (Çalın) علف چین. درو. آتش زنه. آذرخش. ژاله. گرد و غبار. نیمه رسیده. رها.
 3. چاما: (Çama) تخمیناً. شعر. سروده. سیر وحشی (گیاه). پوست. تفاله چای مانده در فنجان. قدرت. درجه.
 4. چامار: (Çamar) انسان یا حیوان کوتوله.
 5. چامال: (Çamal) سمت سرما. شمال.
 6. چامان: (Çaman) کباب. تنبل. شفق. سرخی غروب. جادوگر.گوشت خرد شده.
 7. چامای: (Çamay) حلقوم. سیب آدم.
 8. چامپا: (Çampa) عصبی.
 9. چامچیل:(Çamçıl)مشفق.زودجوش.
 10. چاناش: (Çanaş)خیک از پوست بُز.
 11. چانتا: (Çanta) کیف. ساک. کوله پشتی. رفیق سرباز.
 12. چانتال: (Çantal) جلّاد. لباس زنانه. سه دامن.
 13. چانتای: (Çantat) کیسه بزرگ کتانی.
 14. چانچاق: (Çançaq) مفصل. بند. مرفق. خراب. ویران شده. سوراخ.
 15. چانچان: (Çançan) فضول. مراقب.
 16. چانقار: (Çanqar) مدوّر.
 17. چانقارا: (Çanqara) غوغا. جنجال.
 18. چانقال: (Çanqal) ناخن حیوانات وحشی. چنگکی که وقتی پنجره را باز می‌کنند آن را گیر می‌دهند تا جلوی بسته شدن آن را بگیرد و هرگاه که پنجره را ببندند، با آن چنگک بسته می‌شود. میخهای کوچکی که به دیوار کوبند و لباس و غیره را به آن آویزان کنند.
 19. چانقای: (Çanqay) تمیز. صاف. بدون ابر.
 20. چانقیر: (Çanqır) پرجنب و جوش.

قسمت هفتم اسامی ترکی پسرانه با حروف ج چ خ :

 1. چانقیل: (Çanqıl) ← چاقیل.
 2. چاوار: (Çavar) هرچیزی که برای آتش روشن کردن مناسب باشد. هیزم. کبریت.
 3. چاواش: (Çavaş) خورشید. نامدار. بالغ.
 4. چاوان: (جان)(Çavan) آلت مادگی حیواناتی مانند گاو یا گاومیش. اسب سرکش. اسب بی لگام.
 5. چاولان: (Çavlan) آبشار. نامدار.
 6. *چاووش: (Çavuş) منادی.
 7. چایان: (جان)(Çayan) صدپایه. عقرب. (Scorpion). آهن خام. چشم آبی. خوشه جو. سورتمه.
 8. چایبات: (Çaybat) سیل. آب باقیمانده از سیل. آب مانده در ته ظرف. ته مانده.
 9. چایپان: (Çaypan) جای بلند.
 10. چایقون: (Çayqun) جنبش آب و هوا.
 11. چایمان: (Çayman) سرماخوردگی.
 12. چرکس: (Çərkəs) پیکان. نوک تیز. لباس بلند زنان. قانع. عقاب. (ناپ)
 13. چکیر: (Çəkir) سرباز. مرز. لکه چشم.
 14. چکیل: (Çəkil) درخت توت. برگ توت. ارمغان. سازه.
 15. چکیم: (Çəkim) جاذبه. ظرفیت. توان. کشش. اندازه. تسبیح. نیرو. برتری. الاغ درشت هیکل تخمی.
 16. چنگیز: (Çəngiz) دریا. دوست. پشتیبان. فرستاده آسمان.
 17. چنگیل: (Çəngil) ظرف مسی.
 18. چنگین: (Çəngin) باشکوه.چشمگیر.
 19. چوبال: (Çubal) سلسله. ردیف.
 20. چوْتان: (Çotan) میوه ای که همراه با شاخه کنده شده.

قسمت هشتم نام ترکی پسرانه با حرف ج – چ – خ :

 1. چوچا: (Çuça) پالتو بچه.
 2. چوخال:(Çuxal) لباس زیر زره.
 3. چوْخان: (Çoxan) معمولی. عادی.
 4. چوْخسون: (Çoxsun) اغلب. غالباً.
 5. چوْخمار: (Çoxmar) گرز. خسیس.
 6. چورا: (Çura) خدای زمین. جن. پری. روح. پرنده شکاری.
 7. چورام: (Çuram) نوعی پرتاب تیر در مسافت دورتر.
 8. چوران: (Çuran) روحانی. معنوی. بوقلمون.
 9. چورای: (Çuray) طرف خوب هر چیزی. شرمگاه.
 10. چولان: (Çulan) آغل. آشپزخانه.
 11. چوْلپان: (Çulpan) ستاره زهره. آنکه چشمش دوربین است. آشنا. تپه زار. کوهک. خدای سیارات.
 12. چوماش: (Çumaş) گردوی خام کوبیده که اگر در آب ریزند، ماهیها را بیهوش کند. موش کوهی.
 13. چوْنقاز:(Çonqaz)پرشاخ وبرگ(درخت).
 14. چوْنقال: (Çonqal) نعره. سنگ رودخانه که به کنار آمده.
 15. چوواش: (Çuvaş) دیندار. آرام.
 16. چیبار: (جان)(Çibar) اسبی که گلهایی به رنگ دیگر در اعضای بدن داشته باشد. دُمل.
 17. چیپا: (Çıpa) سُرمه درب. وسط.
 18. چیپار: (Çıpar) خال. ابلق. ترکیب.
 19. چیتا: (Çıta) ابزاری که یک طرف آن شن کش و طرف دیگری تبر باشد. کوچک.
 20. چیتار: (Çıtar) نوعی پارچه. تاج خروس.

قسمت نهم اسامی ترکی پسرانه با حروف ج چ خ :

 1. چیتام: (Çıtam) استواری. صبر. سبدی از ترکه چوب.
 2. چیتان: (Çıtan) محل نگهداری شیر.
 3. چیچان: (Çıçan) دانا. عاقل.
 4. چیخار: (Çıxar) لیاقت. شایستگی. پشتکار. درآمد. سود. دررفت. مصرف. خروج. نجات. منتهی. دختر. چاره.
 5. چیخای: (Çıxay) جلای وطن کرده.
 6. چیدار: (Çıdar) قید و بند. شرط و شروط. لنگ (اسب).
 7. چیدال: (Çıdal) صبر. تحمل.
 8. چیدام: (Çıdam) صبر. شکیبایی.
 9. چیران: (Çıran) یخچال طبیعی.
 10. چیرای: (Çıray) رخسار. زیبایی.
 11. چیرپان: (Çırpan) چوب حلاجی. چماق ظریف. ضارب.
 12. چیرتان: (Çırtan) ظرف آب چوبی.
 13. چیرقا: (Çırqa) طعمه. سالاد گوجه فرنگی.
 14. چیرقاو: (Çırqav) بلند قد. حساس.
 15. چیرلان: (Çırlan) تنگنا.
 16. چیرمار: (Çırmar) بخشهای مزرعه که بوسیله رد خیش تقسیم شوند. جویی که برای آبیاری مزرعه گشایند.
 17. چیرماش: (Çırmaş) پیچ و خم.
 18. چیرنا: (Çırna) زمین نامناسب برای کشت. خس و خاشاک. بوته.
 19. چیسان: (Çısan) پیچک.

قسمت دهم :

 1. چیلاپ: (Çılap) مانند. همانند. شبیه.
 2. چیلای: (Çılay) همچون. مانند.
 3. چیلدام: (Çıldam) تند. چابک.
 4. چیلدیر: (Çildir) خالدار.
 5. چیلقان: (Çılqan) تاج عروس. زنگدار.
 6. چیلقین: (Çılqın) دیوانه. شیدا. واله. بیپرده. ناآرام.
 7. چیلک: (گیا)(Çilək) توت فرنگی. دوش حمام. نسل. تبار.
 8. چیلن: (گیا)(Çilən) بهمن. ژاله. عضو. نوعی گل کوهی. جای کم عمق آب.
 9. چینا: (Çına) زانو. جوان (حیوان).
 10. چینار: (Çinar) پنجه دار. درخت دارای برگهای شکافته. ابدیت.
 11. چینگیت: (Çingit) دوره گرد.
 12. چینگیر: (Çingir) فاحشه. بُز با گوش کوچک. خشک.
 13. چینیک: (Çinik) حقیقی. محقق شده. اصل. نمد ظریف. طبق.
 14. چینیل: (Çinil) سنگریزه.
 15. خاپان: (Xapan) تله. خالی. دور از توجه.
 16. خاتای: (Xatay) خشک رود. پوشال رود.
 17. خاتون: (Xatun) بانو.
 18. خارات / خارال: (Xarat) جوال.
 19. خاران: (Xaran) دیگ کوچک غذا. جوال بزرگ.
 20. خاسای: (Xasay) ماه بلند. قهرمان تنومند.
 21. خالتا: (Xalta) قلاده. تسمه. بقچه.
 22. خالخال: (Xalxal) حلقه فلزی که زنان برای زینت به مچ پا می‌اندزند. پا آورنجن. جایگاه ویژه دامها برای ساختمان. کپه کردن سنگها به منظور ساختن خانه ابتدایی. تیرکی که میان تیرکهای دو شاخه گذارند.
 23. خان اوْغلان: (Xan oğlan) پسر شایسته.
 24. خانای: (Xanay) خانه بزرگ دو یا سه طبقه.
 25. خینار: (Xınar) شیار. جوی کرت بندی. محل شخم. مرز. حد. سامان.

بیشتر بخوانید :

نام ترکی پسرانه با حرف (د) – دال

بهترین نام های پسرانه برای دوقلو ها

بهترین نام های زیبای دخترانه برای دوقلوها

نام های پسرانه ترکی با حروف ش و س

 

 

نوشته مجموعه اسامی ترکی پسرانه با حروف ج چ خ اولین بار در تی مدل - سایت تفریحی و گردشگری. پدیدار شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *