جدیدترین اسم های ترکی پسرانه با حرف (ی)

در این مقاله برای شما عزیزان جدیدترین اسم های ترکی پسرانه با حرف ی را اماده کرده ایم. این مجموعه اسامی به تلاش پرویز زارع شاهمرسی نویسنده و پژوهشگر آذربایجانی جمع آوری شده است. همراه تی مدل باشید.

جدیدترین اسم های ترکی پسرانه با حرف (ی)

اسم های ترکی پسرانه با حرف ی :

اسم های ترکی پسرانه با حرف ی از اسامی بسیار زیبایی است که در سراسر جهان استفاده می شود. این اسامی از بهترین اسامی منتخب کودک در سال ۲۰۱۹ می باشد.

بخش یک اسم ترکی با حرف ی :

 1. یئتر: (Yetər) کافی. بس. به اندازه. بس است.
 2. یئتمن: (Yetmən) کامل و رسیده.
 3. یئتن: (Yetən) زه کمان. کمان حلّاجی. هرکس. واصل.
 4. یئتیر: (Yetir) قابل. با کفایت.
 5. یئتیش: (Yetiş) توان. نیرو. وصول.
 6. یئتیل: (Yetil) کامل. ملحق. هفته.
 7. یئتین: (Yetin) دسترس. کمال. وصول.
 8. یئرسی: (Yersi) همکف.
 9. یئرل: (Yerəl) محلی. موضعی.
 10. یئریش: (Yeriş) طرز راه رفتن. رفتار. راه پیمایی. قدم رو. یورش. هجوم.
 11. یئشیک: (Yeşik) جعبه. صندوق.
 12. یئکون: (Yekun) جمع بندی. نتیجه.
 13. یئلبیر: (Yelbir) بادپا. تیز رو.
 14. یئلتک: (Yeltək) هرجایی. بادصفت. درهم برهم.
 15. یئلکن: (Yelkən) بادبان. چادرشب. بادبادک. خیمه کشتی. منجنیق. جای انداختن شیشه در چراغ. بادبزن.
 16. یئلمان: (Yelman) تیز. نوک.
 17. یئلن: (Yelən) حاشیه. حاشیه تزئینی به شکل هندسی و گل و بوته در قالیچه و پارچه و روسری و غیره. لتف. چادر بادگیر. تخته چادری که در اطراف چادر اصلی قرار می‌گیرد تا از نفوذ باد در درون چادر جلو گیری کند. توفان. باد شدید.
 18. یئلین: (Yelin) پستان حیوان سُم دار. ماه مارس. ماه پر شدن پستان. بادگیر.
 19. یئمسل: (Yemsəl) لذیذ. چیزی که خوردنش سخت باشد.
 20. یئمیش: (Yemiş) خربزه. میوه. خشکبار. کشمش. مویز. قاشق.
 21. یئمیشان: (گیا)(Yemişan) کویج. زالزالک. (Grataegus)
 22. یؤندم: (Yöndəm) منظره. قیافه. قاعده. نظم. شیوه. قلق. لم. آب سگ خور.
 23. یئنگر: (Yengər) تازه.
 24. یئنگی: (Yengi) کاهش. نزول. جدید. تازه. فتح. ظفر. سال آینده. موکول.
 25. یئنگیش: (Yengiş) پیروز.
 26. یئنیش: (Yeniş) جزر. سرازیری. پیروزی.
 27. یئنیل: (Yenil) فروتن. خفیف. آرام.
 28. یئنلمز: (Yenliməz) شکست ناپذیر.
 29. یئنیم: (Yenim) پیروزی.
 30. یابال: (Yabal) کرخت. سست.

بخش دو اسم ترکی با حرف ی :

 1. یابانای: (Yabanay) خدای دشتها در باور ترکان.
 2. یابین: (Yabın) قرمز. سرخ.
 3. یاپار: (Yapar) رند. لوطی. سازنده. ماهر. استاد.
 4. یاپاش: (Yapaş) کومه. کلبه.
 5. یاپال: (Yapal) زره. جوشن. بد هیکل. برگ درخت قطران.
 6. یاپای: (Yapay) جعلی. مصنوعی. سازنده.مجری.
 7. یاپپا: (Yappa) تپاله گوسفند که با دست صاف کرده وبه دیوار بزنند تا خشک شود سپس آن را از دیوار کنده و به مصرف سوخت برسانند.
 8. یاپتال: (Yaptal) چارچوب. ساختار. فعال. قهرمان. مجذوب. سرناچی. نوازنده سرنا.
 9. یاپچیل: (Yapçıl) اساسی. بنیادین. نانوا. شاطر.
 10. یاپچین: (Yapçın) میمون. آماده. فراهم. حاضر.
 11. یاپدای: (Yapday) شرایط. وضعیت.
 12. یاپراق: (Yapraq) برگ. پوشش. صفحه. بند (شعر).
 13. یاپری: (Yaprı) ورقه. صفحه. شرف. آبرو.
 14. یاپسار: (Yapsar) پوشش.
 15. یاپسام: (Yapsam) پوشیده.
 16. یاپشا: (Yapşa) محصول. تولید.
 17. یاپشار: (Yapşar) جوانمرد.
 18. یاپشین: (Yapşın) مناسب. برازنده.
 19. یاپقین: (Yapqın) مست. باردار. آماده. مرفه.
 20. یاپلا: (Yapla) طناب مخصوص باز کردن بادبان کشتی.
 21. یاپمان: (Yapman) مؤثر. مؤسس.
 22. یاپیر: (Yapır) صاف. هموار.
 23. یاپیش: (Yapış) احداث. ساخت.
 24. یاپیشان: (Yapışan) چسبنده. چسبناک. دلپذیر.
 25. یاپیم: (Yapım) تولید. آفرینش. ساخت. مؤسسه. بنا.
 26. یاپین: (Yapın) پناهگاه.
 27. یاتا: (Yata) مسطح. صاف. دلنشین. ساکن. راکد.
 28. یاتاپ: (Yatap) تبعید. تحت نظر.
 29. یاتار: (Yatar) سمت و جهت خواب (خواب پرزهای فرش و مو و غیره). حالتی که مو به طرفی مال است. موقع خواب شبانه. خواب آلود. مقاومت. ثروت. دارایی.
 30. یاتاغان: (Yatağan) خواب آلود. پرخواب. اسلحه سرد برنده شبیه چاقو و دشنه و خنجر که نوک برنده آن همطراز اسلحه است. خوابنده. تکیه گاه دو تکّه محورهای گردنده به شکل دو نیم استوانه از جنس فلز نرم مخصوص که بین محور بدنه دستگاه قرار می‌گیرد.

بخش ۳ اسامی پسرانه ترکی :

 1. یاتاق: (Yataq) محل خواب. رختخواب. تختخواب. بستر. لانه. آشیانه. استراحتگاه رمه گوسفند و دام. آغل. طویله. اتاق خواب. محلی در روستاهای ییلاقی که شبها. گله را آنجا می‌خوابانند. تختخواب. پاس. چاقوی بزرگ. نگهبانی. بستر رود.
 2. یاتالی: (Yatalı) هماهنگ. مناسب.
 3. یاتان: (Yatan) خوابیده. بستری (بیمار). ماهر. چربدست.
 4. یاتاو: (Yatav) خاطره. منفعل. تسلیم. معتدل.
 5. یاتبا: (Yatba) طبقه. ردیف. با اشتهاء. متمایل.
 6. یاتقان: (Yatqan) شمشیر قوس دار که بر پهلوی جنگاور خوابیده است. مطابق.
 7. یاتقین: (Yatqın) خوابیده. به سمتی مایل شده (مو). هماهنگ. معتاد.
 8. یاتمان: (Yatman) فرمانبردار.
 9. یاتیر: (Yatır) اشیاء قیمتی. گنجینه. پس انداز. آرامگاه. مرد خدا. ولی الله. تنبل. درخت هیزمی. رحِم.
 10. یاتیش: (Yatış) خواب. طرز خواب و دراز کشیدن. پاسبانی. شحنه. پاسبان. آتش نشانی.
 11. یاتیم: (Yatım) قلق کار. خواب (فرش و غیره). روند. رسوب. ساختار رگه معدن. عادت.
 12. یاتین: (Yatın) زهدان. رحِم. جنین. خوابگاه.
 13. یاخار: (Yaxar) سوزاننده. مالنده.
 14. یاخال: (Yaxal) سنگ فسان. دف روحانی شمنی.
 15. یاخالان: (Yaxalan) سرسام.
 16. یاخان: (Yaxan) جانگداز. آبشار. سوزان.
 17. یاختا: (Yaxta) منگله ای که بر نوک کلاه دوزند.
 18. یاخداش: (Yaxdaş) هم ولایتی.
 19. یاخشان: (Yaxşan) رخشان.
 20. یاخشی: (Yaxşı) خوب. نیکو. زیبا. مرغوب. اعلاء. سرحال. سالم. به اندازه کافی. به قدر لزوم.
 21. یاخمال: (Yaxmal) خوشبخت. خوش شانس.
 22. یاخمای: (Yaxmay) بی تأثیر.
 23. یاخیش: (Yaxış)هوس. آرزو.
 24. یاخیم: (Yaxım) مالش. سوزش. جاذبه. کشش. شفا. مدنیت. تربیت.
 25. یاخیمتای: (Yaxımtay) جذاب.گیرا.
 26. یاخین: (Yaxın) نزدیک. خویش. همسایه. آنا. نظیر. شبیه.
 27. یادا: (Yada) جادو. سحر. ترانه مربوط به شکایت از کم آبی یا درخواست باران که در اولین چهارشنبه اسفند خوانده شود.
 28. یارات: (Yarat) تولید. اعمال. کناره.
 29. یاراچی: (Yaraçı) ناجی.
 30. یارادان: (Yaradan) آفریننده. خداوند. خالق. سازنده. ایجاد کننده. به وجود آورنده.

بخش چهارم اسم ترکی با حرف ی :

 1. یارادیم: (Yaradım) اختراع. خلق.
 2. یارادین: (Yaradın) مرتب. منظم.
 3. یارار: (Yarar) بهره. لایق. برازنده. کارآمد. به درد بخور. شایسته. انتفاع. سحر. سپیده. لازم. نتیجه. قهرمان.
 4. یاراس: (Yaras) زیبا. خوش ترکیب. مطابقت.
 5. یاراسا: (Yarasa) ترسو. خفاش. نادانی. گمراهی. دلپسند. شایسته.
 6. یاراش: (Yaraş) برازندگی. حریف. رقیب. مصالحه. زیبا. خوش ترکیب. طبیعت.
 7. یاراشا: (Yaraşa) برازنده. تطبیقاً.
 8. یاراشی: (Yaraşı) تولید. محصول. طبیعت. زینت.
 9. یاراق: (Yaraq) فرصت. امکان. ملزومات. اسلحه و ساز و برگ. اسباب و آلات. نوارهایی که از مفتول مویین سفید و زرد بافته می‌شود و صاحب منصبان نظامی ‌کشوری آن را بر روی شانه یا سردست خود می‌دوزند.
 10. یارام: (Yaram) کمک. یاری.
 11. یاراما: (Yarama) برازندگی. تناسب.
 12. یارامان: (Yaraman) بی اثر. بی فایده.
 13. یارامای: (Yaramay) ناممکن.
 14. یارانا: (Yarana) تیرک چوبی زیر درخت تاک.
 15. یارانان: (Yaranan) آفریده شده.
 16. یارانیش: (Yaranış) آفرینش.
 17. یارای: (Yaray) استاد. ماهر.
 18. یارپان: (Yapran) ثابت.
 19. یارتا: (Yarta) پرگار.
 20. یارتامال: (Yartamal)توضیح. تفسیر.
 21. یارچا: (Yarça) بخش. تکه. قسمت. چادر بهاری.
 22. یارچال: (Yarçal) لهجه. گویش.
 23. یارچانا: (Yarçana) برگشته. تغییر یافته.
 24. یاردا: (Yard) خاک نرم.
 25. یارداش: (Yardaş) دوست. یاور.
 26. یاردام: (Yardam) یاری. کمک.
 27. یاردیم: (Yardım) کمک. یاری.
 28. یارسان: (Yarsan) انتفاع. استفاده.
 29. یارشا: (Yarşa) معنویت.
 30. یاشال: (Yaşal) سالخورده.

بخش پنجم از اسم های پسرانه ترکی :

 1. یارقال: (Yarqal) قابل اشتعال.
 2. یارقام: (Yarqam) پرتگاه. خندق.
 3. یارقان: (Yarqan) سودمند. نگهبان. محکمه. دادگاه. پرتگاه کنار درّه‌ها و رودها که به خاطر آب بردگی و ریزش در آب حاصل شده است. بریدگی که سیل در کوه و تپه ایجاد می‌کند. لورکند. دادگاه عالی کشوری. جلاّد.
 4. یارقیش: (Yarqış) رحم. لطف.
 5. یارقیل: (Yarqıl) فرمان. استثنایی. درخشش.
 6. یارقین: (Yarqın) آذرخش. اشعه خورشید. دوست. جانان. گشاده رو. جنگلی که با تیر بریده شود. مزرعه ای که با دست کاشته شده باشد. خرس دو ساله.
 7. یارلان: (Yarlan) شیاری که آب بر زمین ایجاد کند.
 8. یارلیق: (Yarlıq) فرمان. برچسب. پروانه. داغ. نشان. همدمی. دوستی.
 9. یارما: (گیا)(Yarma) چند شیار موازی که برای جمع کردن آب مزرعه کنده شده. قطعات بریده بزرگ هیزم. بلغور. دانه خوراکی که درشت آسیاب شده. شکافت.
 10. یارماش: (Yarmaş) ظریف. ریز. نرم. بلغور درشت. تناسب. هماهنگی.
 11. یارمان: (Yarman) کمک. یاری. پرتگاه. شکاف.
 12. یارنا: (Yarna) دوست. رفیق. مرز کشتزار. عایدات. جزء.
 13. یاریش: (Yarış) مسابقه.
 14. یاریل: (Yarıl) قسمت. تکه. بخش.
 15. یارین: (Yarın) فردا. پشت. گُرده.
 16. یاز: (Yaz) بهار. نوبهار. بیکار.
 17. یازا: (Yaza) نوشته. جزا. طالع.
 18. یازار: (Yazar) نویسنده. بزرگ خاندان. اتیکت.
 19. یازال: (Yazal) زینت.
 20. یازام: (Yazam) پشم بهاره گوسفند.
 21. یازان: (Yazan) نویسنده. تنبل.
 22. یازبا: (Yazba) پرگار.
 23. یازلا: (Yazla) خانه ییلاقی. بهارخواب. بالکن.
 24. یازلیق: (Yazlıq) بهاره. بهارخواب. اتاق رو به آفتاب. ویلا. دوغ.
 25. یازمان: (Yazman) منشی. دبیر. بدون فرزند.
 26. یازمای: (Yazmay) روسری. سربند.
 27. یازیر: (Yazır) حاکم قلمرو پهناور. کاتب. نویسنده.
 28. یازیش: (Yazış) نوشته. دستخط. طرز نگارش.
 29. یازیل: (Yazıl) ادبیات. سبز.
 30. یازیم: (Yazım) تقدیر. سرنوشت. دیکته. املاء. تصادفاً.

بخش ششم از اسم ترکی با حرف ی :

 1. یاسا: (Yasa) قاعده. قانون. قانون و مقرّراتی که چنگیز برای مغولان وضع کرده بود. فرمان حکم. مجازات.
 2. یاسات: (Yasat) محصول. تولید.
 3. یاساتان: (Yasatan) قانونی.
 4. یاساتور: (Yasatur) قانونمند.
 5. یاسار: (Yasar) نالایق. دست و پا چلفتی. بی‌شعور. بیکاره. زشت. قانونی. گوساله یک ساله. گشوده. باز. عاجز. ناتوان.
 6. یاساش: (Yasaş) محصول. تولید. اشتقاق.
 7. یاساق: (Yasaq) قدغن.
 8. یاسال: (Yasal) ترتیب. حلقه. صف. نظام. لشکر. قانونی. حقوقی. نظامی.
 9. یاسام: (Yasam) قاعده. قانون. سازه.
 10. یاساما: (Yasama) مالیاتی غیر از مالیات معروف به قلان و قبچور که از عشایر و کشاورزان وصول می‌شد. قانونگذاری. تنظیم. مصنوعی.
 11. یاسامال: (Yasamal) زمین مسطح بر بالای کوه. کوهپایه. دامنه. کوتاه. کم ارتفاع. غیرطبیعی.
 12. *یاسان: (Yasan) نظم. هنجار. الگو. سوء استفاده. رشوه. اشاره. توطئه. راحت. لایق. فعال. پرکار. حمله ناگهانی. پیش بینی. علامت.
 13. یاساو: (Yasav) صف. ردیف. قانونی. حقوقی. آمادگی. آماده. جهیزیه.
 14. یاساوای: (Yasavay) پلیس. مأمور قانون.
 15. یاسای: (Yasay) نظم. قاعده. ترتیب.
 16. یاسبال: (Yasbal) لطف. عنایت.
 17. یاسپان: (Yaspan) اراضی مسطح. زمینهای صاف.
 18. یاستا: (Yasta) کنایه. پشتوانه.
 19. یاستار: (Yastar) میفولوژی. خرافات. عاجز. ناتوان.
 20. یاستال: (Yastal) زینت. زیور.
 21. یاستان: (Yastan) زمین هموار و مسطح بر بالای کوه و تپه و سنگلاخ. تکیه گاه.
 22. یاسقام: (Yasqam) جای کج. دامنه. کوهپایه.
 23. یاسلام: (Yaslam) جای کج. دامنه. هموار.
 24. یاسما: (Yasma) بانوی آراسته و زیبا.
 25. یاسیم: (Yasım) قاعده. ساختار.
 26. *یاشا: (Yaşa) زنده باد.
 27. یاشات: (Yaşat) احیاء.
 28. *یاشار: (Yaşar) زنده. جاوید. مانا. ساله(مثلاً ۵ ساله). مکّار. حیله گر. پنهانکار. اسب یکساله. بشقاب کوچک.

بخش هفتم نام های ترکی پسرانه :

 1. یاشان: (Yaşan) زنده. قدیمی.
 2. یاشقان: (Yaşqan) خجالتی.
 3. یاشقای: (Yaşqay) نوجوان.
 4. یاشمار: (Yaşmar) دروغ. پوشیده. مخفی.
 5. یاشماق: (Yaşmaq) پارچهای که زنان برای پوشاندن گردن و چانه و دهان به کار می‌برند. چارقد. روبند. نقاب. تخته نازکی که به قسمت زیرین چارچوبه در نصب می‌کنند. پرهای قسمت پای مرغ. آتشدان. پنهان کردن.
 6. یاشمال: (Yaşmal) مرفه. ثروتمند.
 7. یاشمان: (Yaşman) سقف. نقاب.
 8. یاشیت: (Yaşıt) همسن. همسال. پنهان. جاسوس.
 9. یاشیل: (Yaşıl) سبزچمنی. سبز. کبود. کال. نارس.
 10. یاشیم: (Yaşım) راز. پنهان. یشمی. سبز تیره. اردک.
 11. یاغار: (Yağar) بارش. زخم زین. تخته گوشت. بارنده.
 12. یاغال: (Yağal) سیاهِ روشن. کج. خمیده. قرمز روشن.
 13. یاغلا: (Yağla) تاراج. تخته گوشت.
 14. یاغلامان: (Yağlaman) بالکن.
 15. یاغما: (Yağma) بارش. بارندگی. چپاول. غارت. شیره روی برگ درخت فندق. کشمش پیر.
 16. یاغمور: (Yağmur) بارش. بارندگی. میهمانی. ضیافت.
 17. یاغنال: (Yağnal) مُهر. تمغا.
 18. یاغیش: (Yağış) باران. انحراف. قربانی.
 19. یاغین: (Yağın) بارش. نیرومند.
 20. یالار: (Yalar) آتش. لیسنده.
 21. یالام: (Yalam) مقداری از یک چیز که با نوک انگشت بگرند و بلیسند. اشعه. پرتو.
 22. یالامان: (Yalaman) گشوده. فراخ.
 23. یالاو: (Yalav) حریر سرخ که برکلاه خود پیچند. شقه نیزه و علم. پرچم. رشوه. نیاز. شعله. پرتو. فضای خالی میان دیوار و چارچوب در.
 24. یالبا: (Yalba) زه (کمان).
 25. یالبان: (Yalban) خمیده. مایل.
 26. یالپان: (Yalpan) پرتگاه. جای صعب العبور.
 27. یالتا: (Yalta) راحت طلب. تنبل. آب راکد. بلند.
 28. یالتان: (Yaltan) ترسو. تنبل.
 29. یالتای: (Yaltay) ایوان. سایبان. بالکن.
 30. یالچین: (Yalçın) صخره بلند. تخته سنگ بزرگ. زمین ناهموار. پرتگاه.

بخش ۸ نام های ترکی زیبا پسرانه :

 1. یالخای: (Yalxay) نازک. سبُک.
 2. یالدیر: (Yaldır) درخشان. افیون دیر کاشته شده. هشیار.
 3. یالدیز: (Yaldız) آب طلا یا نقره داده شده. مطلا. درخشان. برّاق. آرایش ظاهری. جلاء.
 4. یالقا: (Yalqa) میان دو شانه اسب. غیرمسلح.
 5. یالقات: (Yalqat) کارگر. مزدور.
 6. یالقان: (Yalqan) مصنوعی. جعلی.
 7. یالقیر: (Yalqır) درخشش. روشنایی. جلوه آنی. تابش.
 8. یالقیز: (Yalqız) آدم تنها و مجرد و بیزن و بچه. بیبند و بار. بیقید.
 9. یالقیش: (Yalqış) بخشش.
 10. یالما: (Yalma) بارانی. خفتان. زره.
 11. یالمان: (Yalman) اهل و عیال. دهنه. افسار. لبه تیز اسلحه و آلات برنده. تیغه سلاح سرد. لبه (شمشیر). یال اسب. تکه چوب. برجسته. سخت. سنگ صاف و درخشان. نوعی رقص جمعی که رقاصان به صف شده و دست در دست هم می‌رقصند. دوپا. (Dipodidae)
 12. یالوا: (جان)(Yalva) بیلدیرچین. سحر. جادو.
 13. یالوان: (Yalvan) تیزرو.
 14. یالیم: (Yalım) طرف برنده شمشیر. صخرهزار بلند. شعله. خط. شیار. درجه. مارمولک. برهنه. بدون پوشش گیاهی. خوی. اخلاق طبیعی انسان.
 15. یالیمان: (Yalıman) پراکنده. مجموعه نامرتب.
 16. یالین: (Yalın) برهنه. نوعی تفنگ تک لول شکاری. شعله آتش. رخشان. خوک نر. آیین مقدس ترکان برای الهه زمین.
 17. یام: (Yam) اسب چاپاری. صحرا. اسب ایستگاه پیکها. چاپارخانه. ایستگاههایی که مغولها در بین راه به فاصله ۳ تا فرسنگ برای استراحت و تعویض اسب سفرا و مأمورین مالیات و غیره می‌ساخته‌اند. جای بلند. برآمده. خس و خاشاکی که داخل چشم شود. چاه ذغال.
 18. یاما: (Yama) وصله. پینه.
 19. یامات: (Yamat) خویشاوند. آماده.
 20. یاماتا: (Yamata) خمیری که روی مرغ ‌کشند تا از پاشیدن روغن به بیرون هنگام تفت، جلوگیری شود.
 21. یاماج: (Yamac) نشیب. سراشیبی. پرتگاه. کوهپایه. دامنه.
 22. یاماق: (Yamaq) وصله. پینه. وصله پینه. حشو(در شعر). مشربهای که از پوست دوزند. فرقهای از یئنی چریها که نگهبان دژ بودند. خدمتکاران جزء که در کارخانهها خدمت می‌کنند.
 23. یامال: (Yamal) ماله. وسیله مالیدن.
 24. یامای: (Yamay) پستخانه.
 25. یامتار: (Yamtar) نیرومند. با اشتهاء.
 26. یامچی: (Yamçı) متصدی ایستگاه پیکها. مسئول چاپارخانه. مهتر اسبان چاپارخانه. نوعی تن پوش از پوست برّه. عطّار.
 27. یاملان: (جان)(Yamlan) نوعی موش صحرایی. پناهگاه.
 28. یامیل: (Yamıl) آرام.
 29. یامین: (Yamın) پوشش.
 30. یانات: (Yanat) پشتیبان. یاور.

بخش نهم از اسم ترکی با حرف ی :

 1. یانار: (Yanar) سوزان. آتش فشان. کبریت. شاکی.
 2. یاناش: (Yanaş) خویشاوند. همسو.
 3. یاناشا: (Yanaşa) به ترتیب. نزدیک.
 4. یاناشان: (Yanaşan) مماس.
 5. یاناق: (Yanaq) لپ. گونه. صورت. شکایت. شقیقه. دوست. همسر. حاشیه. یادداشت. پیش نیاز. پرورش. تربیت. دبستان. دوره کارآموزی. دانا. زیبا.
 6. یانال: (Yanal) سردار. رئیس. غلام. برده. سرخ رنگ. سیبی که یک طرف آن سرخ باشد. تابش نورخورشید بر سنگها. رگه رگه. جنبی. فرعی. بستر نهر.
 7. یاناما: (Yanama) نوعی نان کلفت که در هنگام خوردن، روی آن روغن بمالند. علاوه. افزونه.
 8. یانان: (Yanan) سوخته. فروزان. دلسوخته. کلاغ سر سفید.
 9. یانای: (Yanay) پروفیل. نیمرخ. سومین ردیف گاوهای ارابه. حاشیه درب.
 10. یانبار: (Yanbar) اجاق. آتشدان.
 11. یانتای: (Yantay) سایبان. محلی برای نگهداری ارابه. گاوآهن در زمستان. سبد.
 12. یانداش: (Yandaş) همراه. محافظ. هوادار.
 13. یاندام: (Yandam) خلوتخانه.
 14. یانقال: (Yanqal) سوختنی. قهوه‌ای سوخته. آفتاب زده و سرخ شده. بُز یا بزغاله‌ای که گوشهایش سرخ یا زرد باشد. نیم کره. بسیار گرم.
 15. یانقام: (Yanqam) ضمیمه. پیوست.
 16. یانقین: (Yanqın) آتش سوزی. تکرار. بازگشت. مفتون. شیفته.
 17. یانیر: (Yanır) سوزان. صمغ کاج.
 18. یانیل: (Yanıl) وصف. راز. ملکه. گناه.
 19. یاوار: (Yavar)خارجی. خاکی که جلوی جوی بریزند. خالی.
 20. یاواش: (Yavaş) آهسته. به تدریج. کم کم. به آرامی. نرم. ملایم.
 21. یاواما: (Yavama) سستی. آرامش.
 22. یاوان: (Yavan) خالی. غذای بدون قانق. نان خالی. غذای بدون خورشت. بینمک و بیمزه. بیمعنا.
 23. یای: (Yay) نوعی سنگ که به باور مغولان دارای خواص خارق العاده بوده و از اصطکاک آنها باران و برف می‌باریده است. جادوگری با این سنگ. زه کمان. تابستان. فنر (چرخ، ساعت). نوبهار.
 24. یایا: (Yaya) پیاده. کج. ران. کفل. گوشت ران اسب که لذیذترین گوشت آن است.
 25. یایان: (Yayan) سفر. حرکت. پیاده. دست خالی. کره اسب شیرخواره. پشم نرم. چوپان. گستراننده. هموار کننده. انتشار دهنده.
 26. یایخان: (Yayxan) کمان. تابستان.
 27. یایخین: (Yayxın) پنهان. مخفی.
 28. یایقان: (Yayqan) گسترده. وسیع. غسل. شستشو.سخن چین. شایعه پراکن. چراگاه.
 29. یایقین: (Yayqın) گسترده. گسترش یافته. سراب. شایعه. نافذ. عمومی. ضعیف. پخش. شایع. پراکنده. آبکی. رقیق. سیال. غیردقیق. غیرصریح.
 30. یایلا: (Yayla) فلات. جلگه مرتفع. ییلاق. کناری. هموار.

بخش دهم از اسم ترکی با حرف ی :

 1. یایلاق: (Yaylaq) تابستانگاه.
 2. یایلام: (Yaylam) آگهی بازرگانی. تبلیغات.
 3. یایلان: (Yaylan) سرگردان. وسیع.
 4. یایما: (Yayma) انتشار. پخش. توزیع. نوعی نان نازک که از خمیر ترش نشده تهیه می‌کنند. کشش فلز. بالشچه زین. برگ (کباب). جوال دو طرفه. کره گیری. شیربرنج.
 5. یاینا: (Yayna) خواهش. جستجو.
 6. یایوان: (Yayvan) هموار. پخش شده. بیگانه.
 7. یوبا: (Yuba) عزم. قصد. پایان.
 8. یوبار: (Yubar) تمیز. سفید.
 9. یوبان: (Yuban) دختر جوان. دلبر.
 10. یوْتا: (Yota) زمام اسب. لگام.
 11. یوتا: (Yuta) حریص. طمعکار.
 12. یوخال: (Yuxal) هموار.
 13. یوْخلاش: (Yoxlaş) معاینه. بازبینی. عیادت. ویزیت. سؤال.
 14. یوْرا: (Yora) تصور. خیال. عادت. ظرافت. آموزش. تربیت. آردی که سنگ رویی آسیاب به اطراف بریزد.
 15. یورا: (Yura) جای بسیار بلند. بلند.
 16. یوْران: (Yoran) خسته کننده. تفسیر کننده. معنی.
 17. یورت: (Yurt) چراگاه ایلات و عشایر. محل خیمه و خرگاه. مسکن و منزل. وطن. سرزمین. چادر. آلاچیق. خانه. کشور. وطن. قشلاق و ییلاق. منسوب به خانواده کوچنده یا قبیله معینی باشد. ارابه های نمدی که با گاوهای نر کشیده و به راحتی برچیده شود.
 18. یورت اوْغلو:(Yurt oğlu) فرزند وطن.
 19. یوْرتا: (Yorta) مخصوص. ویژه.
 20. یوْرتار: (Yortar) سریع. تند.
 21. یوْرتان: (Yortan) شتابان. تیز رو.
 22. یوْردا: (Yorda) قاعده. رسم.
 23. یوْردام:(Yordam) مهارت. تکنیک.
 24. یوْرقوت: (Yorqut) تفسیر. تعبیر. تعبیر خواب. نگهبان باران و حافظ اراضی و دامها در برابر خشکسالی.
 25. یوْرقون: (Yorqun) خسته. ناتوان.
 26. یوروش: (Yürüş) تاخت و تاز. هجوم. حرکت. پیشروی. مسابقه راهپیمایی.
 27. یوروک: (Yürük) چادرنشین. صحرانشین. بادپا. تیزرو. سریع السیر. روان. سلیس. منسجم. نقشه.
 28. یوْروم: (Yorum) شرح. اجمال. تفسیر. حیوان فرسوده.
 29. یوْرون: (Yorun) پایان. دفعه. بار.
 30. یوْزقون: (Yozqun) ناگیرا (نهال یا جوانه).

بخش یازدهم اسامی پسرانه ترکی :

 1. یوْزوم: (Yozum) تعبیر. تأویل.
 2. یوْسا: (Yosa) ارّه.
 3. یوْسار: (Yosar) سربراه. نرمخو. حیوانی که پشم یا مویش کنده شده. لخت و عور. فقیر و بیچاره. حمله.
 4. یوْسال: (Yosal) مشروع. متوسط قد.
 5. یوْسان: (Yosan) آنکه پشم، مو، علف و… را بکند. اخّاذی کننده.
 6. یوْسون: (Yosun) جلبک. خزه. (Alg) آداب و رسوم. سنت. آیین. طبیعت. نما. ظاهر. نظام. قاعده.
 7. یوشان: (Yuşan) صاف. هموار. کم کارکرده.
 8. یوغار: (Yuğar)آسمانخراش. بلند.
 9. یوْغار: (Yoğar)ماتم. نرم. ظریف.
 10. یوْغال: (Yoğal)لکّه. دمل. باتوم.
 11. یوْغان: (Yoğan)متین. پر. بیات.
 12. یوْغور: (Yoğur) ستبر. چاق. شجاع. درشت اندام و بدترکیب. حلال. مرکّب. پیچیده. کیفیت. خمیر. مایه.
 13. یوْغورت: (Yoğurt) ماست.
 14. یوْغوم: (Yoğum) اختلاط. ادغام.
 15. یوْغون: (Yoğun) کلفت. ستبر. فربه. چاق. تنومند. گنده. خشن. بم (صدا).
 16. یوکسل: (Yüksəl) بلندی. مرد بلند قد.
 17. یوکسول: (Yüksül) دارا. ثروتمند.
 18. یوکن: (Yükən) مسئول. عابد.
 19. یوکوش: (Yüküş) حواله.
 20. یوکوم: (Yüküm) وظیفه. تکلیف.
 21. یوکون: (Yükün) یون (شیمی). نماز. عبادت. تعظیم. بنده. مسئولیت.
 22. یولار: (Yular) افسار. مهار. لگام.
 23. یوْلام: (Yolam) سفر.
 24. یوْلای: (Yolay) مرد خوشقدم.
 25. یوْلبان: (Yolban) جهانگرد.
 26. یوْلداش: (Yoldaş) دوست. یار.
 27. یوْلون: (Yolun) مغز حرام. مغز استخوان. فرهنگ.
 28. یوْلونا: (Yoluna) مناسب.
 29. یومار: (Yumar) کمر.
 30. یومارا: (Yumara) چاق. خپله.

بخش دوازدهم اسم ترکی با حرف ی :

 1. یوماق: (Yumaq) شستن. از بین بردن. غسل دادن. گناه کسی را شستن. کلاف. کلاف گرد. داستان.
 2. یومالان: (Yumalan) تنبل.
 3. یومتار: (Yumtar) قلنبه. متمرکز.
 4. یومشا: (Yumşa) نرم. رقیق.
 5. یومقال: (Yumqal) غلتک.
 6. یومور: (Yumur) روده کوچک حیوانات. معده سوم حیوانات علفخوار. محصولی که صاحب زمین کشاورزی از مستأجر بگیرد.
 7. یومورتا: (Yumurta) تخم مرغ. تخم(پرنده). تخمک. بیضه.
 8. یوموش: (Yumuş) وظیفه. خدمت. وساطت میان چندنفر. نصیحت. فرمان. سخن. بشارت.
 9. یوموشاق: (Yumuşaq) نرم. لطیف.
 10. یوْنات: (Yonat) کامل. پرداخته. تصمیم.
 11. یوْنار: (Yonar) رنده کننده.
 12. یوْنتار: (Yontar) رنده.
 13. یوْنقا: (Yonqa) تراشه. براده. رنده.
 14. یونقا: (Yunqa) پشمینه.
 15. یوْنقار: (Yonqar) تراشه. براده. سه تار ترکی. نوعی ساز که زه آن را از روده می‌ساختند.
 16. یوْنقال: (Yonqal) تراشیدنی.
 17. یوْنقور: (Yonqur) عمیق. ژرف.
 18. یونگول: (Yüngül) سبک. خفیف. آسان. غیرجدی. سطحی. چابک.
 19. یوْنوش: (Yonuş) تراش.
 20. یووا: (Yuva) لانه. مسکن. منبع. منشأ.
 21. یووار: (Yuvar) گرد. گویچه. گلبول خون.
 22. یووال: (Yuval) قابلمه کوچک.
 23. ییرتال: (Yırtal) قیطانی که زنان از زیر چانه گذرانند.
 24. ییرتان: (Yırtan) اسلحه. درّنده.
 25. ییرغا: (Yırğa) ریتم. ترانه. سعادتمند.
 26. ییغات: (Yığat) محدودیت. فشار.
 27. ییغار: (Yığar) غیور. با غیرت.
 28. ییغال: (Yığal) نمدار. مرطوب.
 29. ییغام: (Yığam) انبار. مخزن. ذخیره.
 30. ییغجام: (Yığcam)منسجم. جمع بندی.

بخش سیزدهم از نام های ترکی :

 1. ییغدین: (Yığdın) متراکم.
 2. ییغلا: (Yığla) مجموعه علف درو شده.
 3. ییغما: (Yığma) جمع آوری. مونتاژ. تاراج. برچیده. پیش ساخته. دیوار چوبی. کلیات. کتاب. غنیمت. اعانه.
 4. ییغوا: (Yığva) جمعیت. گردهمایی. مجلس جشن.
 5. ییغیت: (Yığıt) مجموعه. تراکم. ذخیره. انبار.
 6. ییغیم: (Yığım) برداشت (محصول). مقدار محصول. جمع آوری حاصل. پس انداز. انباشت. توده. کپه.
 7. ییغین: (Yığın) کپه. انبوه جمعیت.
 8. ییلقین: (Yılqın) درخت گز. (Təməriskə) ترسیده.
 9. ییلماز: (Yılmaz) بیباک. دلاور.

اسامی ترکی دخترانه

اسامی ترکی پسرانه با حرف (الف)

اسامی زیبای پسرانه به زبان ترکی با حرف (آ)

نوشته جدیدترین اسم های ترکی پسرانه با حرف (ی) اولین بار در تی مدل - سایت تفریحی و گردشگری. پدیدار شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *